AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeeldonderdag 17 maart 2011

Studiekeuze Maak een profielkeuzetest VWO 2011

Kies het juiste profiel

Enkel met het juiste profiel kan er voor een bepaalde vervolgopleiding gekozen worden. Een goede profielkeuze is dus van wezenlijk belang. Ook voor het soort beroep wat je later na de studie wil gaan uitoefenen.

Profielen en studiekeuze

Al in 3 VWO kies je een profiel. Er zijn vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij

• Economie en Maatschappij

• Natuur en Gezondheid

• Natuur en Techniek

Cultuur en Maatschappij

Hiermee kun je vrijwel alle opleidingen van het cluster Taal en Cultuur en bijna alle opleidingen van het cluster Recht, Economie en Gedrag en Maatschappij volgen.

Economie en Maatschappij

Met dit profiel wordt je toegelaten tot alle opleidingen van de clusters Recht, Economie, Gedrag en Maatschappij en Taal en Cultuur.

Indien er binnen dit profiel gekozen wordt voor wiskunde B en in het vrije deel voor natuurkunde, dan wordt je ook toegelaten worden tot een aantal van de Bèta-opleidingen.

Natuur en Gezondheid

Als je binnen dit profiel of in het vrije deel kiest voor natuurkunde, dan kan je alle opleidingen op medisch gebied gaan doen: geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en medische biologie.

Voor de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde is er een numerus-fixus (plaatsingsbeperking) en moet je mogelijk deelnemen aan een loting.

Met dit profiel kun je je ook aanmelden voor alle opleidingen uit het cluster Taal en Cultuur, Recht, Econonomie en Gedrag en Maatschappij.

Als je kiest voor wiskunde B en/of natuurkunde, dan kan je ook worden toegelaten worden tot alle Bèta-opleidingen. Hierbij kunt u denken aan opleidingen als biologie, informatica, moleculaire levenswetenschappen, natuurkunde, scheikunde of wiskunde.

Natuur en Techniek

Met de basisvakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde kan je worden toegelaten tot alle bèta-opleidingen, zoals wiskunde, informatica en natuur-en sterrenkunde.

Indien je kiest voor biologie, dan kan hij ook toegelaten worden tot de opleidingen biologie en de medische opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde.

Dit profiel biedt eigenlijk alle keuze mogelijkheden, want je wordt met dit profiel ook toegelaten tot alle opleidingen binnen de clusters Taal en Cultuur, Recht, Economie en Gedrag en Maatschappij.

Weet je nog niet wat voor profielkeuze je wil gaan volgen, dan maak je een profielkeuze test op
http://www.123test.nl/profielkeuzetest-VWO/


Link:
http://www.ru.nl/

woensdag 16 maart 2011

Studiekeuze Hoe kies ik de juiste vervolgstudie? 2011

1. Hoeveel bezoekers trekt Studiekeuze123.nl?

Sinds de start van de website in 2006 weten steeds meer scholieren en studenten Studiekeuze123.nl te vinden. Met een jaarlijkse verdubbeling van het aantal bezoekers is het gebruik enorm toegenomen. In 2008 trok de site een half miljoen bezoekers. Eind 2009 trok de site gemiddeld zo'n 70.000 bezoekers per maand en bijna 700.000 bezoekers per jaar. Ongeveer 600.000 unieke bezoekers. Het aantal gemaakte vergelijkingen van opleidingen is ook flink gestegen. In 2008 is dit verdrievoudigd ten opzichte van 2007. In 2009 steeg het aantal vergelijkingen wederom ten opzichte van 2008.

Uit een onderzoek van Studiekeuze123.nl blijkt overigens dat studenten zich slecht laten voorlichten. Eenderde van de universitaire studenten en zelfs ruim de helft van de hogeschoolstudenten kiest een opleiding zonder bewust een keuze te hebben gemaakt uit meerdere opleidingen of instellingen.

Recent onderzoek laat zien dat er opvallende verschillen zijn in het gebruik van informatiebronnen tussen uitvallers en overige studenten. 'Niet-uitvallers' maken meer dan twee keer zoveel gebruik van onafhankelijke informatiebronnen, zoals de site Studiekeuze123.nl (Studentenmonitor 2007).

2. Te weinig aandacht voor studiekeuze

Uit een onderzoek van Studiekeuze123.nl blijkt dat studenten zich slecht laten voorlichten. Eenderde van de universitaire studenten en zelfs ruim de helft van de hogeschoolstudenten kiest een opleiding zonder bewust een keuze te hebben gemaakt uit meerdere opleidingen of instellingen. Om aankomende studenten te helpen, maakt Studiekeuze123.nl het aanbod van het hoger onderwijs transparant. Hierdoor kunnen aankomende studenten verschillende opleidingen beter vergelijken en dus een betere keuze maken.

Het is de bedoeling dat een meer overwogen studiekeuze tot minder studieuitval leidt.

3. Hoeveel studenten kiezen een verkeerde studie?

Steeds meer studenten in het hoger onderwijs switchen tijdens het eerste jaar.

Ruim 24,4% van de vwo-leerlingen die voor een universitaire opleiding kiest, heeft binnen een jaar het idee op de verkeerde plaats te zitten (het jaar daarvoor was dit 25,0%). 21,4% wijkt na een jaar uit naar een andere vervolgstudie, ruim 10,5% stopt met studeren aan de universiteit.

Van de wo-studenten die in 2007 startten bedroeg de studie-uitval in het eerste studiejaar 10,5%; van deze studenten ging 6,4% naar het hbo, 4,1% volgde geen onderwijs meer.

Van de eerstejaars studenten stapte in 2007 15,0% over naar een andere opleiding in het wo

Van de universitaire studenten is na 7 jaar ongeveer 13% uitgevallen; 12% is dan nog bezig met de studie en ongeveer 75% heeft een diploma in het hoger onderwijs gehaald, deels na geswitcht te zijn naar het hbo.

Van de hbo-studenten die in 2007 gestart zijn, was de studieuitval in het eerstejaar 17,6% (in 2006 was dit nog 17,3%, in 2005 15,2%). Uit gegevens van het CBS komt naar voren dat de uitval het grootst is onder studenten afkomstig van het mbo (22% in het eerste jaar).

Van de voltijdse hbo-studenten die in 2001 aan hun studie begonnen, haalde 63% na 6 jaar een hbo-diploma en 2% een wo-diploma. Na 6 jaar is 22% uitgevallen, terwijl 13% nog bezig is. Studenten die overstappen naar een andere hbo-opleiding of naar het wetenschappelijk onderwijs worden hier niet als uitval gerekend.

Er zijn geen cijfers van switchers in het hoger beroepsonderwijs bekend. Switchers zijn in het hoger beroepsonderwijs moeilijker te meten omdat veel opleidingen binnen de bachelorfase inhoudelijk dicht bij elkaar liggen zodat niet altijd duidelijk is wanneer sprake is van een overstap naar een andere studie.

In opdracht van OCW voerde ResearchNed het onderzoek 'Studieuitval in het hoger onderwijs' (2008) uit. Van de 27.955 uitvallers (in 2004) vulden 4.210 een uitvalvragenlijst in.

Hieruit blijkt dat de studie-uitval in het hbo groter is dan in het wo. In het hbo noemen studenten persoonlijke omstandigheden (22%), gebrek aan motivatie (16%) en verkeerde studiekeuze en onvrede met de manier van lesgeven (beide 15%). Afhakers uit het wo noemen gebrek aan motivatie (25%), persoonlijke omstandigheden (23%), verkeerde studiekeuze en het vinden van een baan (beide 10%).

Bijna 60% van de uitvallers wil in de toekomst weer een opleiding in het hoger onderwijs volgen. Voor 20% is dat de oude opleiding, 37% switcht van studie. Ruim 40% stopt definitief met het hoger onderwijs. Bijna de helft van de hbo-studiestakers gaat naar het mbo. Een derde van de wo-studiestakers kiest voor particulier onderwijs.

4. Wat verhoogt de kans op uitval?

Uit de Startmonitor 2008 van het onderzoeksbureau ResearchNed blijkt dat scholieren die niet goed nadenken over hun studiekeuze vaker in het eerste jaar uitvallen. Ook scholieren die laat beginnen met nadenken over hun studiekeuze en laat hun keuze maken vallen vaker uit.

Het bezoeken van open dagen, en in het bijzonder intensievere voorlichtingsdagen zoals meeloopdagen en proefstuderen, heeft duidelijk een positief effect. Scholieren die een opleiding kiezen omdat ze die inhoudelijk interessant vinden, vallen ook minder vaak uit dan scholieren die alleen kiezen op basis van startsalaris en baankans.

Een verkeerde keuze leidt tot switchen naar een andere studie of helemaal stoppen met studeren. Van de HBO-studenten valt 25% na gemiddeld 2,3 jaar uit. In 2005 waren dit 22.400 studenten.


Link:
http://www.studiekeuze123.nl/