AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.

Pol Education & Coaching & Writing
Educatieve teksten, toetsen en training.
CEDEO Erkend Coach en opleider in de school.

drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Rome IT 2012 - 2016
Ankara Turkije 2016 - 2021
WERKWIJZE BLOG
1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelwoensdag 16 maart 2011

Studiekeuze Hoe kies ik de juiste vervolgstudie? 2011

1. Hoeveel bezoekers trekt Studiekeuze123.nl?

Sinds de start van de website in 2006 weten steeds meer scholieren en studenten Studiekeuze123.nl te vinden. Met een jaarlijkse verdubbeling van het aantal bezoekers is het gebruik enorm toegenomen. In 2008 trok de site een half miljoen bezoekers. Eind 2009 trok de site gemiddeld zo'n 70.000 bezoekers per maand en bijna 700.000 bezoekers per jaar. Ongeveer 600.000 unieke bezoekers. Het aantal gemaakte vergelijkingen van opleidingen is ook flink gestegen. In 2008 is dit verdrievoudigd ten opzichte van 2007. In 2009 steeg het aantal vergelijkingen wederom ten opzichte van 2008.

Uit een onderzoek van Studiekeuze123.nl blijkt overigens dat studenten zich slecht laten voorlichten. Eenderde van de universitaire studenten en zelfs ruim de helft van de hogeschoolstudenten kiest een opleiding zonder bewust een keuze te hebben gemaakt uit meerdere opleidingen of instellingen.

Recent onderzoek laat zien dat er opvallende verschillen zijn in het gebruik van informatiebronnen tussen uitvallers en overige studenten. 'Niet-uitvallers' maken meer dan twee keer zoveel gebruik van onafhankelijke informatiebronnen, zoals de site Studiekeuze123.nl (Studentenmonitor 2007).

2. Te weinig aandacht voor studiekeuze

Uit een onderzoek van Studiekeuze123.nl blijkt dat studenten zich slecht laten voorlichten. Eenderde van de universitaire studenten en zelfs ruim de helft van de hogeschoolstudenten kiest een opleiding zonder bewust een keuze te hebben gemaakt uit meerdere opleidingen of instellingen. Om aankomende studenten te helpen, maakt Studiekeuze123.nl het aanbod van het hoger onderwijs transparant. Hierdoor kunnen aankomende studenten verschillende opleidingen beter vergelijken en dus een betere keuze maken.

Het is de bedoeling dat een meer overwogen studiekeuze tot minder studieuitval leidt.

3. Hoeveel studenten kiezen een verkeerde studie?

Steeds meer studenten in het hoger onderwijs switchen tijdens het eerste jaar.

Ruim 24,4% van de vwo-leerlingen die voor een universitaire opleiding kiest, heeft binnen een jaar het idee op de verkeerde plaats te zitten (het jaar daarvoor was dit 25,0%). 21,4% wijkt na een jaar uit naar een andere vervolgstudie, ruim 10,5% stopt met studeren aan de universiteit.

Van de wo-studenten die in 2007 startten bedroeg de studie-uitval in het eerste studiejaar 10,5%; van deze studenten ging 6,4% naar het hbo, 4,1% volgde geen onderwijs meer.

Van de eerstejaars studenten stapte in 2007 15,0% over naar een andere opleiding in het wo

Van de universitaire studenten is na 7 jaar ongeveer 13% uitgevallen; 12% is dan nog bezig met de studie en ongeveer 75% heeft een diploma in het hoger onderwijs gehaald, deels na geswitcht te zijn naar het hbo.

Van de hbo-studenten die in 2007 gestart zijn, was de studieuitval in het eerstejaar 17,6% (in 2006 was dit nog 17,3%, in 2005 15,2%). Uit gegevens van het CBS komt naar voren dat de uitval het grootst is onder studenten afkomstig van het mbo (22% in het eerste jaar).

Van de voltijdse hbo-studenten die in 2001 aan hun studie begonnen, haalde 63% na 6 jaar een hbo-diploma en 2% een wo-diploma. Na 6 jaar is 22% uitgevallen, terwijl 13% nog bezig is. Studenten die overstappen naar een andere hbo-opleiding of naar het wetenschappelijk onderwijs worden hier niet als uitval gerekend.

Er zijn geen cijfers van switchers in het hoger beroepsonderwijs bekend. Switchers zijn in het hoger beroepsonderwijs moeilijker te meten omdat veel opleidingen binnen de bachelorfase inhoudelijk dicht bij elkaar liggen zodat niet altijd duidelijk is wanneer sprake is van een overstap naar een andere studie.

In opdracht van OCW voerde ResearchNed het onderzoek 'Studieuitval in het hoger onderwijs' (2008) uit. Van de 27.955 uitvallers (in 2004) vulden 4.210 een uitvalvragenlijst in.

Hieruit blijkt dat de studie-uitval in het hbo groter is dan in het wo. In het hbo noemen studenten persoonlijke omstandigheden (22%), gebrek aan motivatie (16%) en verkeerde studiekeuze en onvrede met de manier van lesgeven (beide 15%). Afhakers uit het wo noemen gebrek aan motivatie (25%), persoonlijke omstandigheden (23%), verkeerde studiekeuze en het vinden van een baan (beide 10%).

Bijna 60% van de uitvallers wil in de toekomst weer een opleiding in het hoger onderwijs volgen. Voor 20% is dat de oude opleiding, 37% switcht van studie. Ruim 40% stopt definitief met het hoger onderwijs. Bijna de helft van de hbo-studiestakers gaat naar het mbo. Een derde van de wo-studiestakers kiest voor particulier onderwijs.

4. Wat verhoogt de kans op uitval?

Uit de Startmonitor 2008 van het onderzoeksbureau ResearchNed blijkt dat scholieren die niet goed nadenken over hun studiekeuze vaker in het eerste jaar uitvallen. Ook scholieren die laat beginnen met nadenken over hun studiekeuze en laat hun keuze maken vallen vaker uit.

Het bezoeken van open dagen, en in het bijzonder intensievere voorlichtingsdagen zoals meeloopdagen en proefstuderen, heeft duidelijk een positief effect. Scholieren die een opleiding kiezen omdat ze die inhoudelijk interessant vinden, vallen ook minder vaak uit dan scholieren die alleen kiezen op basis van startsalaris en baankans.

Een verkeerde keuze leidt tot switchen naar een andere studie of helemaal stoppen met studeren. Van de HBO-studenten valt 25% na gemiddeld 2,3 jaar uit. In 2005 waren dit 22.400 studenten.


Link:
http://www.studiekeuze123.nl/