AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK! De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens. Aardrijkskunde behandelt verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Je ontwikkelt kennis over allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd. Complexe onderwerpen kun je snel analyseren en oplossingen voor bedenken. Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken. Docente aardrijkskunde 1e graads & geschiedenis. Persoonlijk Coach en opleider in de school - Post-HBO. NLP MASTER - Erkend - Society of NLP - VS. drs. Rini van der Pol Sliedrecht NL Parttime woonachtig: * Rome Italië 2012 - 2016 * Ankara Turkije 2016 - 2020 Contact: rinivanderpol@gmail.com

vrijdag 22 januari 2010

Wonen in Nederland De Haakse Zeedijk

De klimaatverandering, het stijgende zeeniveau en de daling van Nederland zullen in de toekomst een steeds groter probleem worden. De rivieren stijgen met het zeeniveau mee en de verzilting stijgt evenredig.

Wat zijn de bedreigingen voor ons land:

•­ de stijgende zeespiegel
•­ overstromingen binnenlands door overtollig rivierwater
•­ verzilting
•­ energietekort
•­ tekort aan bouwgrond in de Randstad
• ­tekort aan natuurgebied en recreatieruimte
• ­tekort aan zoet water
• ­geen mogelijkheden voor uitbreiding Schiphol

De HAAKSE ZEEDIJK (DHZ) is voor deze problemen de multifunctionele oplossing voor de komende eeuwen:


• de Haakse Zeedijk beschermt ons tegen de stijging van het zeeniveau
• creëert nieuw land achter de dijk voor bewoning, recreatie en natuurgebied
• creëert ruimte voor de afvoer van het rivierwater
• de waterkracht - pompcentrales zorgen voor energie opwekking
• is kostenneutraal.
 
Het plan DHZ biedt een integrale oplossing
 
Op 25 km uit de kust wordt een 180 km lange duinendijk aangelegd van Walcheren tot den Helder. Breedte van de dijk 3,5 km. De huidige kustlijn wordt slaperdijk. Het hoogste punt van de opgespoten dijk ligt op + 9 mtr NAP. De havens van Rotterdam, Amsterdam en Den Helder blijven toegankelijk en de Maasvlakte blijft in open verbinding met de zee.

Achter DHZ worden drie binnenzeeën aangelegd. Hierin kunnen de rivieren het overtollig water lozen. Overlooppolders worden overbodig.

In de huidige situatie verzilt het achterland door grondwaterdruk vanuit zee en de rivieren. Door aanleg van de binnenzeeën, kan het oude zeeniveau (dus ook de grondwaterdruk) worden gehandhaafd. Verdere verzilting wordt dan voorkomen.

In de 3 binnenzeeën worden 40 meter diepe Ringmeren aangelegd. Hierin worden waterkracht-pompcentrales gebouwd die kunnen voorzien in 10% van onze energievoorziening en ’s nachts tegen nachttarief het water de zee inpompen.

De geplande windmolenparken kunnen op de dijk worden aangelegd.

De binnenzee van het Noordbekken van DHZ kan worden gebruikt als zoetwaterreservoir.

In het nieuwe gebied ontstaat 150 km2 grond voor bebouwing op +5 mtr NAP. Daarnaast een natuurgebied van 480 km2, waarvan 100 km2 getijden- en foerageergebied voor vogels.

De aanleg van een vliegveld in zee kan eindelijk worden gerealiseerd.

Door de drie binnenzeeën kan het werk in drie fasen worden uitgevoerd (3 x 11 jaar).

Na uitvoering van dit plan zijn er slechts twee zaken die onderhoud vergen. En wel: ophoging van het duin bij verdere stijging van de zeespiegel, door (aanzienlijk goedkopere) zandsuppletie en aanpassing van de spuisluizen.

Plannen, gebaseerd op het advies van de Deltacommissie/ de commissie Veerman

- Ophoging van alle zee- en rivierdijken, met de daarbij horende pompgemalen, sluizen en bruggen.
- Aanpassing van de Deltawerken.
- Een afsluitbare open/dicht variant voor het Rijnmondgebied tegen de verzilting.
- Verhoging van het waterniveau van het IJsselmeer om een groter zoetwater reservoir te creëren als
  er ’s zomers minder watertoevoer is (kosten geschat op 4 à 6 miljard).
- Huidige (dure) zandsuppleties voortzetten.
- Na 2070 zal afsluiting van de Nieuwe Waterweg noodzakelijk zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van het advies van de Deltacommissie in vergelijking tot DHZ?

Het kostenplaatje van DHZ ligt ver onder het kostenplaatje van de Deltacommissie. Dit komt niet alleen omdat door de verkoop van de bouwgrond de aanleg van DHZ (geraamd op minder dan 40 miljard Euro) uiteindelijk kostenneutraal uitwerkt, maar ook door het feit dat het zand - dat gebruikt wordt voor de aanleg van de dijk - rechtstreeks direct van achter de dijk wordt opgezogen. De kosten van de uitvoering van het plan van de Deltacommissie worden geschat op 112 – 160 miljard Euro.

Bij de aanleg van DHZ hoeven de Deltawerken niet te worden aangepast, niet alle dijken in Nederland verhoogd en niet alle spui- en poldergemalen aangepast.

Door het IJsselmeer te verbinden met het Noordbekken kan het IJsselmeer zijn waterpeil behouden.

 
Link: bewerkt naar
http://haaksezeedijk.1holland.eu/