AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK! De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens. Aardrijkskunde behandelt verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Je ontwikkelt kennis over allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd. Complexe onderwerpen kun je snel analyseren en oplossingen voor bedenken. Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken. Docente aardrijkskunde 1e graads & geschiedenis. Persoonlijk Coach en opleider in de school - Post-HBO. NLP MASTER - Erkend - Society of NLP - VS. drs. Rini van der Pol Sliedrecht NL Parttime woonachtig: * Rome Italië 2012 - 2016 * Ankara Turkije 2016 - 2020 Contact: rinivanderpol@gmail.com

maandag 26 augustus 2019

6VWO Leefwereld De Overdiepse polder

RIVIERVERRUIMING OVERDIEPSE POLDER

In tijden van extreem hoogwater kan de Bergsche Maas een bedreiging vormen voor dorpen en steden langs deze rivier.

Door rivierverruiming van de Overdiepse Polder bij Waspik kan er bij hoogwater rivierwater door het gebied stromen.

De dijk is verlaagd zodat deze bij hoogwater geen barrière meer vormt.

Dankzij een terpenplan blijven tegelijkertijd de belangrijke functies voor wonen, werken, landbouw en veeteelt behouden.6VWO Leefwereld De Noordwaard

ONTPOLDERING NOORDWAARD

De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – deze is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede.

Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot, zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen.

In 2009 werd gestart met één van de grootste maatregelen binnen het programma: de ontpoldering van de Noordwaard.

In vijf jaar tijd werd een deel van de Noordwaard opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks- naar een buitendijks gebied.

In het midden is zo een doorstroomgebied ontstaan om bij hoogwater de doorstroom van grote hoeveelheden rivierwater naar zee mogelijk te maken.

Daarvoor zijn in- en uitstroomopeningen gemaakt door dijken gedeeltelijk af te graven.
 


 


 
 

6VWO Leefwereld De Slufter

De Slufter

Op Texel, tussen de Muy en de Eierlandse Duinen ligt de Slufter, het bekendste natuurgebied van het eiland. 

Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in.

Het bijzondere is dat deze kwelder aan de Noordzeekust ligt.

Kreken met zout water stromen dwars door het gebied. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen.

Er is een gat in de duinenrij. Daar zijn het strand en de Noordzee.

Bij storm kan de hele vallei onder water lopen.

De geul blijft op diepte door het terug naar zee stromende water.

Waar het water in de geulen zachtjes stroomt, sedimenteert/ bezinkt het slib/ klei ofwel bij lagere stroomsnelheid sedimenteert het fijne materiaal.

Op die manier ontstaat er een wadbodem. Dat gebeurt vooral in het noordelijke deel.

Rond de hoofdgeul stroomt het water sneller en is het, omdat bij hogere stroomsnelheid grover materiaal als zand kan worden afgezet.

 

6VWO Leefwereld Hondsbossche Zeewering

De Hondsbossche Zeewering

Deze waterkering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken.

De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.

Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed.

Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen.

Het was een zwakke schakel in de verdediging van de kustlijn. Dus werd besloten om deze ‘zwakke schakel’ in de kustverdediging op een min of meer natuurlijke manier te versterken.

Voor en op de kust werd 35 miljoen kubieke meter zand gestort. Aan zeestroming en wind de taak het zand landinwaarts te brengen en zo de duinendijk te verhogen.

Door kustverdedigingsmaatregelen, zoals zandsuppletie, wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

Kustversterking met zand kent meerdere voordelen.

1 Het is een heel natuurlijke en duurzame oplossing: zand beweegt mee met het water en met de stijgende zeespiegel. Spoelt de zee zand weg, dan kan dit eenvoudig worden teruggebracht.

2 Ook creëren we op deze manier kansen voor recreatie en natuurontwikkeling.

3 Het is bovendien goedkoper dan de realisatie van een versterkte harde kering.


 

zondag 25 augustus 2019

6VWO Leefwereld Zandmotor

Zandmotor: natuurlijke kustbescherming

 

Waarom?
  • Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha.
  • Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit.
  • De nieuw gevormde kust beschermt ons land tegen de zeespiegelstijging.
  • Door het verbreden van het strand en de duinen ontstaat 35 ha extra natuur- en recreatiegebied.
  • We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.


maandag 11 februari 2019

zondag 10 februari 2019

4/5/6VWO Aarde Klimaat MZG Video


4/5/6VWO Aarde Klimaatsysteem Koppen Uitleg Video


3VWO Aarde Draagkracht Video


4/5/6VWO Aarde Platentektoniek Inleiding Video


4/5/6VWO Aarde Windsystemen Grote Oceaan Video 2018


3VWO Aarde Duurzame ontwikkeling en klimaat Video


4/5/6 Globalisering Oorzaken en gevolgen Video


4/5/6VWO Aarde Overzicht Video


4/5/6VWO Gebieden Zuid-Amerika Brazilië Sociale positie Video


4/5/6VWO Gebieden Zuid-Amerika Brazilië Positie wereld Video


6VWO Leefwereld Wonen in NL Water Video


5/6VWO Leefwereld Randstad Nederlandse Stad Video


6VWO Leefwereld Driestapsstrategie Video


4/5/6VWO Wereldbeeld Globalisering Video


4/5/6VWO Aarde Zuid-Amerika Brazilië Fysische geografie Video


5/6VWO Wereld Randstad Video


4/5/6VWO Wereld Brazilie Video


4/5/6VWO Wereld VS Video


4/5/6VWO Wereld De wereld indelen Video


4/5/6VWO Examentraining Leefwereld Water Video


4/5/6VWO Aarde Systeem aarde Video


4/5/6 VWO Wereld Video


4/5VWO Gebieden Brazilië


4VWO Gebieden Zuid-Amerika Video uitleg lesstof