AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelmaandag 26 augustus 2019

6VWO H7 P2 De Overdiepse polder 2019

RIVIERVERRUIMING OVERDIEPSE POLDER

In tijden van extreem hoogwater kan de Bergsche Maas een bedreiging vormen voor dorpen en steden langs deze rivier.

Door rivierverruiming van de Overdiepse Polder bij Waspik kan er bij hoogwater rivierwater door het gebied stromen.

De dijk is verlaagd zodat deze bij hoogwater geen barrière meer vormt.

Dankzij een terpenplan blijven tegelijkertijd de belangrijke functies voor wonen, werken, landbouw en veeteelt behouden.


https://youtu.be/4byOfLB62Os

 

https://issuu.com/ruimtevoorderivier/docs/14_410_rvdr_infographics_nl_jan2015_6d8b75b1c78bf0

6VWO H7 P2 De Noordwaard 2019

ONTPOLDERING NOORDWAARD

De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – deze is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede.

Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot, zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen.

In 2009 werd gestart met één van de grootste maatregelen binnen het programma: de ontpoldering van de Noordwaard.

In vijf jaar tijd werd een deel van de Noordwaard opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks- naar een buitendijks gebied.

In het midden is zo een doorstroomgebied ontstaan om bij hoogwater de doorstroom van grote hoeveelheden rivierwater naar zee mogelijk te maken.

Daarvoor zijn in- en uitstroomopeningen gemaakt door dijken gedeeltelijk af te graven.
 
 

https://issuu.com/ruimtevoorderivier/docs/14_410_rvdr_infographics_nl_jan2015_e54745f8d89adb

 
 

6VWO H7 P2 De Slufter 2019

De Slufter

Op Texel, tussen de Muy en de Eierlandse Duinen ligt de Slufter, het bekendste natuurgebied van het eiland. Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in.

Het bijzondere is dat deze kwelder aan de Noordzeekust ligt.

Kreken met zout water stromen dwars door het gebied. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen.

Er is een gat in de duinenrij. Daar zijn het strand en de Noordzee.

Bij storm kan de hele vallei onder water lopen.

De geul blijft op diepte door het terug naar zee stromende water.

Waar het water in de geulen zachtjes stroomt, sedimenteert/ bezinkt het slib/ klei ofwel bij lage stroomsnelheid sedimenteert het fijne materiaal.

Op die manier ontstaat er een wadbodem. Dat gebeurt vooral in het noordelijke deel.

Rond de hoofdgeul stroomt het water sneller en is het , omdat bij hogere stroomsnelheid grover materiaal als zand kan worden afgezet.

 

6VWO H7 P2 Hondsbossche Zeewering 2019

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken.

De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.

Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed.

Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen.

Het was een zwakke schakel in de verdediging van de kustlijn. Dus werd besloten om deze ‘zwakke schakel’ in de kustverdediging op een min of meer natuurlijke manier te versterken.

Voor en op de kust werd 35 miljoen kubieke meter zand gestort. Aan zeestroming en wind de taak het zand landinwaarts te brengen en zo de duinendijk te verhogen.

Door kustverdedigingsmaatregelen, zoals zandsuppletie, wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

Kustversterking met zand kent meerdere voordelen.

1 Het is een heel natuurlijke en duurzame oplossing: zand beweegt mee met het water en met de stijgende zeespiegel. Spoelt de zee zand weg, dan kan dit eenvoudig worden teruggebracht.

2 Ook creëren we op deze manier kansen voor recreatie en natuurontwikkeling.

3 Het is bovendien goedkoper dan de realisatie van een versterkte harde kering.


 

zondag 25 augustus 2019

6VWO H7 P2 Leefomgeving Kustonderhoud 2019

Kustonderhoud

 

  • De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee.
  • Door de wind, zee en stroming verdwijnt er zand van de kust.
  • Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel.
  • Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Met zand onze kust op orde

Door de huidige klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Tegelijkertijd daalt ook de bodem door natuurlijke oorzaken en menselijk ingrijpen. Sinds 1990 voegen wij actief zand toe aan de kust om deze op orde te houden en onderzoeken we de effecten van deze zandsuppleties. Door ons handelen waarborgen we de veiligheid van het achterland, houden de kustlijn en de duinen op hun plek, verstoren de natuur zo min mogelijk en behouden de kustfuncties. Door de huidige klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Tegelijkertijd daalt ook de bodem door natuurlijke oorzaken en menselijk ingrijpen. De komende jaren wordt dat mogelijk erger. Als we hier niks tegen doen verplaatst de Nederlandse kustlijn per jaar gemiddeld 1 meter landinwaarts. En dat heeft gevolgen voor de veiligheid van het achterland natuur, recreatie, drinkwaterwinning en andere functies van de kust. Om dit te voorkomen, kozen we in 1990 voor het dynamisch handhaven van de kustlijn. Dat doen we door het duurzaam handhaven van de veiligheid en het duurzaam behouden van de functies en waarden in het duingebied.

Onze strategie is om de kustlijn ten minste te behouden op de plaats van de basiskustlijn een denkbeeldige signaallijn langs onze kust. Wordt de basiskustlijn overschreden, dan gaan we na of en hoe we ingrijpen. Tegelijkertijd willen we ook het natuurlijke, dynamische karakter van de kust behouden. Dat doen we door dynamisch kustbeheer toe te passen. Daarbij laten we natuurlijke processen als verstuiving toe.

Om de effecten van zeespiegelstijging en bodemdaling te compenseren voegen we extra zand toe aan het actieve deel van de kust. Dat is globaal vanaf de -10 meter dieptelijn tot en met het strand. Door jaarlijks zand toe te voegen blijft de kust ook op lange termijn in evenwicht met de stijgende zeespiegel. Om de bodemdaling te compenseren die ontstaat door bijvoorbeeld delfstoffenwinning voegen we ook extra zand toe aan ons kustfundament.

Voor al deze zogeheten zandsuppleties gebruiken we zand dat zeewaarts buiten het kustfundament ligt. Om zo veel mogelijk te leren van de zandsuppleties die we sinds 1990 uitvoeren, doen we onderzoek naar de manier waarop water en zand stromen, hoe effectief zandsuppleties zijn en wat de impact van zandsuppleties is op de ecologie van de kust. Daarop passen we, als dat nodig is, ons beleid, beheer en het onderhoud aan.

Dankzij de kennis die wij opdoen bij onderzoek naar de kust en de zandsuppleties slagen we er al ruim 25 jaar in om de structurele achteruitgang van de kust op een kostenefficiënte manier te stoppen.

We waarborgen samen met de waterkeringbeheerders de veiligheid van het achterland, houden de kustlijn en de duinen op hun plek verstoren de natuur zo min mogelijk en behouden de kustfuncties op een dynamische manier. 

Heb ik last van de werkzaamheden?


Bij onderhoud voor de kust is er geen hinder voor strandbezoekers. Tijdens het opspuiten van het zand op het strand is het gebied waar gewerkt wordt tijdelijk afgesloten voor strandbezoekers en watersporters. Door in de zomermaanden juli en augustus geen onderhoud op het strand uit te voeren, beperken we de overlast voor strandbezoekers. Schepen en watersporters moeten altijd op een veilige afstand blijven van de baggerschepen.


6VWO H7 P2 Leefwereld Zandmotor 2019

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

 

https://youtu.be/1ASvcZdrO5A

 

  • Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha.
  • Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit.
  • De nieuw gevormde kust beschermt ons land tegen de zeespiegelstijging.
  • Door het verbreden van het strand en de duinen ontstaat 35 ha extra natuur- en recreatiegebied.
  • We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.

6VWO H7 Leefwereld P2 Ruimte voor de rivier Voorbeelden maatregelingen 2019

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivier.aspx

Deze video van Ruimte voor de Rivier laat in hoog tempo een paar voorbeelden van maatregelen zien, die Rijkswaterstaat neemt voor de veiligheid in ons rivierengebied. De video begint met een korte introductie, waarbij ingezoomd wordt op een satellietbeeld van Nederland. Vervolgens lichten kort na elkaar meer dan dertig stipjes. Elk stipje is een maatregel. Op een aantal maatregelen wordt vervolgens ingezoomd. De naam verschijnt in beeld en vervolgens is er een animatie van het landschap te zien. Dit zijaanzicht laat het effect van een maatregel (bijvoorbeeld het verleggen van een dijk) op de waterstand zien. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook ruimte voor innovatie. Ook daarvan zien we voorbeelden voorbij komen. Ten slotte maakt de film duidelijke dat de afzonderlijke maatregelen deel uitmaken van een integraal pakket veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau, dat tot stand komt in samenwerking met andere partijen. En dat Ruimte voor de Rivier ook buiten Nederland gevolgd wordt.
00:00-00:07: beeld: donkere luchten schieten aan de camera voorbij. Een schicht onweer verlicht het landschap onder die donkere wolken. Koeien staan in een weiland langs een rivier, in de achtergrond staat een rij bomen.
00:07-00:30: beeld: rivieren, gefilmd vanuit de lucht, afgewisseld met foto’s op stahoogte van overstromingen en graafwerkzaamheden om de rivier meer ruimte te geven, ook gefilmd vanuit de lucht. commentaar: ‘Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte, ingeklemd tussen steeds hogere dijken, terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa vier miljoen mensen.’
00:30-00:39 beeld: er wordt ingezoomd op een satellietfoto van Nederland, waarbij stipjes om de beurt oplichten, die elk een plaats langs een rivier voorstellen. commentaar: ‘Op meer dan dertig plaatsen langs onze rivieren wordt gewerkt aan die ruimte voor het water.’
00:39-00:51 beeld: er wordt ingezoomd op een van die stipjes: Dijkverlegging Lent. animatie van een landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder.’
00:51-01:03 beeld: opnieuw wordt ingezoomd op een stipje: Uiterwaardvergraving Middelwaard. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren.’
01:03-01:13 beeld: er wordt ingezoomd op een ander stipje: Zomerbedverdieping Beneden-IJssel. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Maar we kunnen ook het zomerbed van de rivier verdiepen.’
01:13-01:24 beeld: er wordt ingezoomd op Kribverlaging Beneden-Waal. Animatie van landschap, zijaanzicht. commentaar: ‘Kribben stuwen bij hoog water de rivier op. Door ze te verlagen, kan het water sneller doorstromen.’
01:24-01:40 beeld: nu wordt ingezoomd op Hoogwatergeul Veessen Wapenveld, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat aftakt van de rivier, om een deel van het water via een andere route af te voeren.’
01:40-01:50 beeld: er wordt ingezoomd op Waterberging Volkerak-Zoommeer, gevolgd door een animatie van het landschap, vanaf de zijkant gezien. commentaar: ‘Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, terwijl de rivieren veel water afvoeren, gebruiken we een tijdelijke waterberging.’
01:50-02:05 beeld: er wordt weer uitgezoomd; het hele rivierengebied van Nederland is te zien met alle oplichtende stipjes. Daarna verschijnen beelden van verschillende rivieren en oeverlandschappen. commentaar: ‘Deze oplossingen samen vormen Programma Ruimte voor de Rivier. Goed voor onze veiligheid, maar ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap. Binnen Ruimte voor de Rivier is ook voor innovatie.’
02:05-02:19 beeld: afwisselend zien we luchtopnamen van de Overdiepsche polder en beelden op de grond van een gele kiepwagen en delen van de terp. commentaar: ‘Zo komt in de Overdiepsche Polder de terp weer terug. Het grootste deel van deze polder wordt doorstroombaar bij hoogwater. De boerderijen hier worden beschermd door een verhoogde ligging.’
02:19-02:30 beeld: De Waal bij Nijmegen vanuit de lucht, gevolgd door opnamen van de brug vanaf de oever en artist impressions van de toekomstige bebouwing, gezien vanuit de lucht. commentaar: ‘Nijmegen krijgt een eiland. Door de Waal een extra geul te geven, ontstaat er hier een heel nieuw stedelijk gebied, omarmd door water.’
02:30-02:36 beeld: animatie in vogelvlucht over de Hondsbroeksche Pleij, gevolgd door een animatie van de werking van het regelwerk.’ commentaar: ‘En bij de Hondsbroeksche Pleij zorgt een nieuw regelwerk voor de waterverdeling water tussen de Rijn en IJssel.’
02:36-03:10 beeld: afwisseling van beelden: graafmachine aan het werk, mensen op straat, handen die tekeningen maken en documenten ondertekenen, beelden van grondverzet, rivier, containers. Tenslotte zien we dat we tussen de meeuwen vliegen over het rivierengebied van Nederland en schuift het de tekst ‘Een veilig en mooi rivierengebied; Ruimte voor de Rivier’ eroverheen. commentaar: ‘Deze projecten zijn een onderdeel van de keten van maatregelen die nationaal onze veiligheid garandeert. Een goede en zorgvuldige samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven en burgers is daarbij van groot belang. Dit alles maakt dat Ruimte voor de Rivier internationaal in de belangstelling staat. Ruimte voor de Rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.’