AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelmaandag 26 augustus 2019

6VWO H7 P2 De Overdiepse polder 2019

RIVIERVERRUIMING OVERDIEPSE POLDER

In tijden van extreem hoogwater kan de Bergsche Maas een bedreiging vormen voor dorpen en steden langs deze rivier.

Door rivierverruiming van de Overdiepse Polder bij Waspik kan er bij hoogwater rivierwater door het gebied stromen.

De dijk is verlaagd zodat deze bij hoogwater geen barrière meer vormt.

Dankzij een terpenplan blijven tegelijkertijd de belangrijke functies voor wonen, werken, landbouw en veeteelt behouden.

https://youtu.be/4byOfLB62Os

 

https://issuu.com/ruimtevoorderivier/docs/14_410_rvdr_infographics_nl_jan2015_6d8b75b1c78bf0

6VWO H7 P2 De Noordwaard 2019

ONTPOLDERING NOORDWAARD

De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – deze is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede.

Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot, zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen.

In 2009 werd gestart met één van de grootste maatregelen binnen het programma: de ontpoldering van de Noordwaard.

In vijf jaar tijd werd een deel van de Noordwaard opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks- naar een buitendijks gebied.

In het midden is zo een doorstroomgebied ontstaan om bij hoogwater de doorstroom van grote hoeveelheden rivierwater naar zee mogelijk te maken.

Daarvoor zijn in- en uitstroomopeningen gemaakt door dijken gedeeltelijk af te graven.
 

 

https://issuu.com/ruimtevoorderivier/docs/14_410_rvdr_infographics_nl_jan2015_e54745f8d89adb

 
 

6VWO H7 P2 De Slufter 2019

De Slufter

Op Texel, tussen de Muy en de Eierlandse Duinen ligt de Slufter, het bekendste natuurgebied van het eiland. Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in.

Het bijzondere is dat deze kwelder aan de Noordzeekust ligt.

Kreken met zout water stromen dwars door het gebied. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen.

Er is een gat in de duinenrij. Daar zijn het strand en de Noordzee.

Bij storm kan de hele vallei onder water lopen.

De geul blijft op diepte door het terug naar zee stromende water.

Waar het water in de geulen zachtjes stroomt, sedimenteert/ bezinkt het slib/ klei ofwel bij lage stroomsnelheid sedimenteert het fijne materiaal.

Op die manier ontstaat er een wadbodem. Dat gebeurt vooral in het noordelijke deel.

Rond de hoofdgeul stroomt het water sneller en is het , omdat bij hogere stroomsnelheid grover materiaal als zand kan worden afgezet.

 

6VWO H7 P2 Hondsbossche Zeewering 2019

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken.

De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.

Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed.

Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen.

Het was een zwakke schakel in de verdediging van de kustlijn. Dus werd besloten om deze ‘zwakke schakel’ in de kustverdediging op een min of meer natuurlijke manier te versterken.

Voor en op de kust werd 35 miljoen kubieke meter zand gestort. Aan zeestroming en wind de taak het zand landinwaarts te brengen en zo de duinendijk te verhogen.

Door kustverdedigingsmaatregelen, zoals zandsuppletie, wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

Kustversterking met zand kent meerdere voordelen.

1 Het is een heel natuurlijke en duurzame oplossing: zand beweegt mee met het water en met de stijgende zeespiegel. Spoelt de zee zand weg, dan kan dit eenvoudig worden teruggebracht.

2 Ook creëren we op deze manier kansen voor recreatie en natuurontwikkeling.

3 Het is bovendien goedkoper dan de realisatie van een versterkte harde kering.


 

zondag 25 augustus 2019

6VWO H7 P2 Leefwereld Zandmotor 2019

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

 

https://youtu.be/1ASvcZdrO5A

 

  • Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha.
  • Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit.
  • De nieuw gevormde kust beschermt ons land tegen de zeespiegelstijging.
  • Door het verbreden van het strand en de duinen ontstaat 35 ha extra natuur- en recreatiegebied.
  • We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.